Rohelised hanked

Keskkonna- ja teiste säästlikkuse kriteeriumite kasutamist hangete läbiviimisel on esile tõstetud paljudes riiklikes ja EL dokumentides. Kohalike omavalitsuste keskkonnamõju on märkimisväärne. Nii-nimetatud rohelised hanked vähendavad oluliselt kohalike omavalitsuste töötajate ja elanike kokkupuudet ohtlike ainetega ning säästavad keskkonda.

Avalike hangete kriteeriumites võib kasutada nõudeid väiksema mõju osas tervisele ja keskkonnale nii kaua, kui need on vastavuses järgnevate põhiprintsiipidega:

  • ei diskrimineeri,
  • võrdne kohtlemine
  • läbipaistvus
  • proportsionaalsus
  • vastastikune tunnustamine.


Vastavalt EL kemikaalide määruse REACH artikkel 33-le peab iga tarnija teavitama toote tarbijat kui toode sisaldab väga ohtlikke aineid, mis on määratletud nn kandidaatainete loetelus. Seda teavet tuleks nõuda kõikide kaupade ja toodete hangete puhul. Kohalikud omavalitused saavad aidata kaasa uute ja ohutumate toodete väljatöötamisse hõlmates hangitavate toodete tingimustesse nõudeid ohtlike ainete vältimise kohta. Pakkudes sellistele uutele alternatiivtoodetele turgu, saavad kohalikud omavalitsused muuta neid majanduslikult kättesaadavamaks ka teistele.

Tagamaks, et tarnitud tooted ja teenused vastaksid hanke kriteeriumites seatud nõuetele, on vaja süsteemset lähenemist. Kriteeriumite järelkontroll on ülioluline ja tekitab hea baasi kriteeriumite edasiarendamiseks järgmise hanke tarbeks. Järelkontroll tuleks planeerida juba hanke kriteeriumite seadmisel.

Paljudel hangete eest vastutavatel ametnikel on väga vähe teadmisi ja kogemusi ohtike ainete osas. Seetõttu on olemas vajadus nii juhendamise kui ka koolituse järele seoses peamiste mõistete ja prioriteetidega.

Vaata ka: